یـا شـهـیـد
یا شهید
یا شهید
یا شهید
یا شهید

شهدای مدافع حرم

در باغ شهادت باز است ...