یـا شـهـیـد
گروه گالری
۱۳ اسفند ۱۳۹۵
1277

گلزار شهدای تهران صبح امروز میزبان دوشهید تفحصی بود

صبح امروز ۱۳ اسفندماه گلزار شهدای تهران میزبان شهید اکبر منفرد و شهید محمد سعید محققی دو تن از شهدای تفحصی که بعد از سالها دوری از وطن در کنار همرزمانشان در قطعه ۲۹و۴۰ گلزار شهدای تهران آرام گرفتند.

صبح امروز ۱۳ اسفندماه گلزار شهدای تهران میزبان شهید اکبر منفرد و شهید محمد سعید محققی دو تن از شهدای تفحصی که بعد از سالها دوری از وطن در کنار همرزمانشان در قطعه ۲۹و۴۰ گلزار شهدای تهران آرام گرفتند.

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: