یـا شـهـیـد
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
7660

دو بال و یک پرواز

دوبال و یک پرواز….

روایت دوبرادر که دریک روز ویک ساعت اما دردونقطه مختلف به سوی معبود شتافتند. شهید خلیل ذاکری محل شهادت بعلبک لبنان ۲۷/۸/۱۳۶۲ سپاس خدای راکه برمامنت گذاشت وچنین نعمت بزرگی رانصیب ما کردومارااز ظلمت به نورهدایت کردکه بتوانیم چنین تحول عظیم رانه تنها درکشورمان بلکه درجهان بوجودآوریم .

روایت دوبرادر که دریک روز ویک ساعت اما دردونقطه مختلف به سوی معبود شتافتند.

IMG_0642

شهید خلیل ذاکری محل شهادت بعلبک لبنان ۲۷/۸/۱۳۶۲

سپاس خدای راکه برمامنت گذاشت وچنین نعمت بزرگی رانصیب ما کردومارااز ظلمت به نورهدایت کردکه بتوانیم چنین تحول عظیم رانه تنها درکشورمان بلکه درجهان بوجودآوریم . مزار:گلزارشهدای بهشت زهرا-سلام الله علیها-قطعه :۲۶ ردیف :۷۷ شماره :۵۲

IMG_0641

شهید اسماعیل ذاکری محل شهادت پنجوین عراق ۲۷/۸/۱۳۶۲

بایک دست قرآن ودست دیگرسلاح برکف گرفته وروانه میدان نبردگشتیم تاشایدبتوانیم باریختن خون خود ثبات جمهوری اسلامی راپاس داریم وبگوئیم شماای کشورهای ابرقدرت عمرتان سرآمده است .

مزار:گلزارشهدای بهشت زهرا-سلام الله علیها-قطعه :۲۶ردیف :۷۶ شماره :۵۲

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: