یـا شـهـیـد
یا شهید
یا شهید
یا شهید
یا شهید
یا شهید
شهید جمشید مرشدی نوذر;
شهید مجید هاشمی;
شهید غلام رضا سرناز;
شهید سیدعلی اکبر هاشمی;
شهید محسن شناوری;
شهید فرامرز مفیدیان;
شهید سکینه خاتون ناظمیان علائی;
شهید امیر معظمی گودرزی;
شهید مهدی حاج ابول لو;
شهید فرهاد طاهری;
شهید مجید رمضان;
شهید محمدرضا مظفری;
شهید حسن سرافرازفرشمی;
شهید علی رضا ابراهیمی هنده خاله;
شهید امیرحسین اسدی زنجانی;
شهید حمیدرضا خلجی علیائی;
شهید حمیدرضا ابراهیمی;
شهید سیدعلی حسینی;
شهید فرامرز بیکدلی;
شهید جمشید حقیری;
شهید محمود ذاکری;
شهید حسین مهدویان احدی;
شهید سیدمحمدرضا توسلی;
شهید جاوید پرنیان;
شهید محمدفرهاد عباسی;
شهید ابوالفضل اربابی;
شهید محمد فراشاهی;
شهید علی اصغر عزیزآبادی فراهانی;
شهید حمیدرضا اوجانی;
شهید محمد زارعی نژاد;
شهید محمدرضا رجبی;
شهید علی اصغر افتخاری;
شهید محسن قاجاریه;
شهید غلامرضا مالکی;
یا شهید
شهید میرزا عزیزی زلانی;
شهید سیدمحمود سیدمحمودی قمی;
شهید حسن قراگوزلو;
شهید محمدباقر طمیمی;
شهید حسین غفاری;
شهید علی نظردنیوی;
شهید سیدمحمد هاشمی;
شهید محمد میرزاثمری;
شهید فرشاد مرشدی صائین;
شهید فتح اله مرادی امید;
شهید احمد محمدرحیمی;
شهید ناصر علی یاری;
شهید محمدرضا دارائی;
شهید اکبر آتشی ها;
شهید حمیدرضا داورزنی;
شهید نادر نجاری;
شهید سیامک میناکار;
شهید یداله صفرپور;
شهید مهدی دنگ چی;
شهید فرشید فرح بخش;
شهید محمدرضا نوروزنژاد;
شهید ابوالقاسم حبیبی;
شهید محمدحسن فیروزنیا;
شهید امراله قاسمی;
شهید حجت اله فقانی;
شهید محمد حاجی بابااصفهانی;
شهید فریدون پارسی;
شهید علی حسین سرلک;
شهید عبد بی آخش;
شهید یعقوب هاشمی;
شهید محسن بهارلوئی یانچشمه;
شهید غلام رضا آشناو;
شهید ابوالفضل شیرازی زاده;
شهید عبداله اردستانی رستمی;
شهید حسن شاهسون;
شهید عباس قرائی;
شهید هادی شجاع;
شهید رضا اسماعیلی;
شهید مصطفی حسنی;
شهید غلام رضا شرف دوست صعوه گی;
شهید محمد پیرحسینلو;

شهدای مدافع حرم

در باغ شهادت باز است ...
شهید سیدحسین هاشمی;
شهید سلطان سهرابی;
شهید اسداله زواری;
شهید حسن احمدی;
شهید عزیز احمدی;