یـا شـهـیـد
یا شهید
یا شهید
یا شهید
یا شهید
یا شهید
شهید هادی آریائی;
شهید اکبر خزائی پولی;
شهید داود اشرفی رهقی;
شهید بهنام قره یاضی;
شهید مجتبی جوادزاده;
شهید سمانه همتی;
شهید حسین برزگرشبستری;
شهید رضا محمدی فیض آباد;
شهید حسین حضرت قلی زاده;
شهید سیدرضا تقوی;
شهید حمیدرضا حسینی اصل;
شهید وحید نوفرستی;
شهید حسین خلیلی;
شهید محمدعلی قهرمانی;
شهید مجتبی گودرزی خدارحیمی;
شهید حسن آقابابائی;
شهید احمد اصغری علائی;
شهید محمدباقر خورک;
شهید سراج الدین قیوم اصغری;
شهید محمد شکاری;
شهید مهرداد آقامحمدی;
شهید سعید حمیدی;
شهید مجید موحدی مهر;
شهید محسن فیاض بخش;
شهید عباس حمیده;
شهید علی حشمتی وایقان;
شهید محمدعلی حبیب اله;
شهید سیدعلی میرکمال;
شهید مسعود محمدی;
شهید محمد نامدارفرزانه اقدم;
شهید منصور طاهری;
شهید مسعود جوینی;
شهید اروج محمدپورسامانلو;
شهید علی سلطان;
شهید محمدسعید بوربوررنجبر;
شهید حسن بوربور;
شهید حسن شاهسون;
شهید عباس شهبازی;
شهید محمود وحیدی;
شهید رشید زیادی اسفرنجان;
شهید حسین باباپور;
شهید یوسف نجفی;
شهید حمید بیون;
شهید جعفر  زارع حصاری;
یا شهید
شهید داریوش کلانترکرمی;
شهید محسن عطائی;
شهید بهروز نائب;
شهید مرتضی عباسی اندراب;
شهید رضا زبردست;
شهید اکبر حقیقت ایردموسی;
شهید سعیدرضا حافظی;
شهید رمضانعلی جلیلی دلچه;
شهید عوض علی جباری;
شهید محمد میرزائی قاضیانی;
شهید حسین ساسانی پور;
شهید علی کارگر;
شهید سعید سیدی فضل اللهی;
شهید شمس الله محمدی آسا;
شهید داریوش غلامی آهنگران;
شهید محمدرضا رسولی گندمانی;
شهید مجید جوادیان;
شهید سیداحمدرضا باقری دمنه;
شهید رسول اسدی مخبر;
شهید حسین احمدی;
شهید علی رضا فاتحی پیکانی;
شهید جواد علیزاده;
شهید محمد گیلک;
شهید غلام رضا سلمانی;
شهید علی اصغر شمس;
شهید اصغر شفاعتی بچنی;
شهید امیر ملکی جوینانی;
شهید مهرداد ملکی;
شهید پرویز خوشرو;
شهید صدراله متقی نسب;
شهید علی رضا کاظمیان;
شهید حبیب اله آذرشب;
شهید قدرت اله دالوندی;
شهید فرشید معصومی;
شهید رحیم نیکوکار;
شهید جمشید طباخ خوشه مهر;
شهید پرویز شیرپور;
شهید مجید رحیمی;
شهید غلام رضا حمصیان اتفاق;
شهید عباس بختیاری;
شهید صمد امینی;
شهید محمدحسین حاجی نصیر;
شهید محمد فتحعلی آشتیانی;
شهید حجت اله سلیمی;
شهید مجید حسینی زاهد;
شهید حسن گل دوزی;
شهید مهدی فتحی;
شهید احمد دانشورطریق;
شهید سعید بهارلو;
شهید احمد چراغی;
شهید علی محمدیوسفی;
شهید علی رضا مهرآیینه;
شهید مهدی یزدان زاده;
شهید اسماعیل محبی;
شهید اردشیر غفوریان مومن;
شهید اسماعیل نامنی;
شهید حیدر حیدری اویزری;
شهید حسین قاسمی;
شهید عارف سیفی;
شهید حمید نیک فلک;
شهید حسین محمودی کهنی;
شهید خلیل شاهی زرین قبائی;
شهید ابراهیم جواهری کچائی;
شهید عباس قاسمی گیلوائی;
شهید رحیم شاهی;
شهید مرتضی تدین;
شهید مرتضی جمشیدی;
شهید بهمن بوربور;
شهید کاظم حصاری;
شهید علیرضا کرمی قاراب;
شهید مجید پسندی;
شهید علی رضا حقی احمدزاده;
شهید محسن اردستانی;
شهید عبداله محالی;
شهید میرمجید موسوی شبستری;
شهید علی نوری جمیل آبادی;
شهید اکرم بیات;
شهید عباس آصف الدوله;
شهید عباس فنایی;
شهید منصور حیدرتامینی;
شهید محمدحسین ساروق فراهانی;

شهدای مدافع حرم

در باغ شهادت باز است ...
شهید سیدمحمدرضا علوی;
شهید علی اصغر شیردل;
شهید علی اصغر کریمی;
شهید علی سلطانمرادی;
شهید اکبر بیکی ریزی;