یـا شـهـیـد
۱۰ آذر ۱۳۹۳
1025

وصیت نامه شهید آیت الله مدرس

آنچه در پی می آید وصیتنامه شهید آیت الله مدرس خطاب به مرحوم ملاحیدر علی، شوهر خواهر خویش است که در آن، وی را در زمان حیات و ممات به عنوان وصی خویش تعیین نموده و حل و فصل امور شخصی و خانوادگی خود را به او واگذار کرده اند.   به گزارش یا شهید، […]

آنچه در پی می آید وصیتنامه شهید آیت الله مدرس خطاب به مرحوم ملاحیدر علی، شوهر خواهر خویش است که در آن، وی را در زمان حیات و ممات به عنوان وصی خویش تعیین نموده و حل و فصل امور شخصی و خانوادگی خود را به او واگذار کرده اند.

 

به گزارش یا شهید،                         بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب آقای ملا حیدر علی کلیه امورات حقیر و حیاً و میتاً واگذار به شماست. از دخل و خرج…… اجازه و مخارج عیالات هم به ما خبر بدهید. آنچه دخل است از اسباب و زراعت باید تحویل به شما داده شود و مخارج عیالات تخمیناً غیر از نان، ماهی دو تومان است. اطفال را تربیت نمایید به مکتب بروند. کمال مواظبت را داشته باشید. از عیالات راضی نیستم اگر سر مویی از اطاعت شما بیرون بروند. اگر زیاد خرج کردند قبول نکنید. تمام مطالبات حقیر باید به شما برسد. تمام دیون را باید شما بدهید. وصیت بعد از مردن من این است خانه ساخته مال سید اسماعیل و خدیجه بیگم چهار دانگ و دودانگ با یکدیگر بسازند. اگر یکی از آنها ناسازگاری نمود، دیگری قسمت او را به قیمت عادلانه بخرد. شتر خوان و کاروانسرا مال عبدالباقی والده او و چهار دانگ و مال عبدالباقی دو دانگ. مال والده اش از بابت حق یکصد تومان نقد اول زمان امکان از بابت حق جهیزیه و خانه به فاطمه بیگیم بدهید. اگر زود فراهم آمد با اطلاع حاج باقر به کسی بدهید معامله شرعیه تا بلوغ .اگر چیز دیگر وقت موت باشد هم به عنوان ارث برند. از آنچه نوشتم تخلف نشود. همه را به خداوند متعال واگذار نمودم.
۱۹شهر ذی الحج الحرام۱۳۲۸

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: