یـا شـهـیـد
۲۳ دی ۱۳۹۳
911

همیشه شهید

ازیک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و ازدیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند/ آری یاران همه سوی مرگ رفتند در حالی که نگران فردا بودند. خدایا، تو میدانی که چه می کشیم ، پنداری که چون شمع ذوب می شویم ، آب می شویم ما ازمردن نمی هراسیم ، اما میترسیم […]

ازیک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و ازدیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند/ آری یاران همه سوی مرگ رفتند در حالی که نگران فردا بودند.

خدایا، تو میدانی که چه می کشیم ، پنداری که چون شمع ذوب می شویم ، آب می شویم ما ازمردن نمی هراسیم ، اما میترسیم بعد ازما ایمان را سر ببرند و اگر نسوزیم هم که روشنائی می رود و جای خود را دوباره به شب می سپارد ، پس چه باید کرد؟

از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم  و از دیگر سو باید شهید شویم  تا آینده بماند هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند وهم باید بمانیم تا فردا شهید نشود ، عجب دردی چه می شد امروز شهید می شدیم و فردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم.
شهید مهدی رجب بیگی

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: